Захиалга өгөх бол энд дарна уу

GravityZone Ultra Security

Хэрэглэгчийн компьютер бусад төхөөрөмжийг эрсдлээс хамгаалах, болзошгүй эрсдэлийн шинжилгээ, халдлага илрүүлэх, хариу үйлдэл үзүүлэх цогц шийдэл

Хэрэглэгчийн компьютер бусад төхөөрөмжийг эрсдлээс хамгаалах, болзошгүй эрсдэлийн шинжилгээ, халдлага илрүүлэх, хариу үйлдэл үзүүлэх цогц шийдэл

Нэг удирдлагын цонхноос бүх тохиргоог хийх бүтэцтэй GravityZone Ultra нь хэрэглэгчдийн компьютерийн бүрэн хамгаалалт болон эрсдэлийн шинжилгээний шилдэг технологийг хослуулсан дэлхийн хамгийн үр дүнтэй цахим аюулгүйн шийдэл бөгөөд Bitdefender брендийн 18 жилийн турш хөгжүүлж буй 30 гаруй цахим хамгаалалтын технологи дээр суурилан бүтээгдсэн. Энэ багц ямар ч хэмжээний компанийг мэдээллийн алдагдал, цахим халдлагад өртөх эрсдлийг эрс бууруулж цахим аюулгүй байдлын удирдлагыг хялбар болгож, хамгааллын үйл ажиллагааны зардлыг онц хэмнэнэУрьдчилан сэргийлэх, бие даасан туршилтанд тогтмол өндрөөр үнэлэгддэг дэлхийн хамгийн үр дүнтэй эцсийн цэгийн хамгаалалт

Хэрэглэгчийн компьютерийн эрсдэлийн шинжилгээ

Аюулгүйн бодлогын автомат сайжруулалт, халдлагын эрсдэлийг бууруулах

Илүү зардалгүйгээр халдлага илрүүлэх хариу үйлдэл үзүүлэх

Ямар ч хэмжээний байгууллагад тохирох дэвшилтэт шалгалт

Дэлхийд тэргүүлэх хамгийн үр дүнтэй цахим аюулгүйн систем
Хэрэглэгчдийн компьютер бусад төхөөрөмжид тохирох дэлхийд тэргүүлэх хамгийн үр дүнтэй цахим хамгаалалт бөгөөд халдлага буюу вирусээс хамгаалах тестэд тогтмол топ оноо авч байна.
Хэрэглэгчдийн компьютер бусад төхөөрөмжийн түвшинд эрсдлийг илрүүлж хариу үйлдэл үзүүлснээр IT байгууллагын хувьд үйл ажиллагаа нь хялбарчлагдаж, ажлын цагийн зардал багасна.
Хэрэглэгчдийн компьютер бусад төхөөрөмжийн нэгдсэн шинжилгээ байнгын ажиллагаатай компьютер шалгах функц нь ямар нэгэн эрсдэл, буруу тохиргоо зэргийг илрүүлж гаднын халдлагад өртөх магадлалыг бууруулах зөвлөмжүүд тогтмол хүргэнэ.
Нэг цонхны удирдлага бол контентийн хяналт, программ хангамжийн хяналт, галт хана, нууцлал болон системийн шинэчлэлтийн удирдлага гэх мэт бүх боломжийг нэг дороос удирдах боломжтой цэс юм.
Сонголтоор нэмж болох системийн Шинэчлэлтийн удирдлага, Цахим шуудангийн дэвшилтэт хамгаалалт, Мэдээллийн аюулгүй байдал нэмэлт цэсүүд нь хамгаалалтын арга хэмжээг зайнаас, богино хугацаанд үзүүлэх чадамжийг нэмэгдүүлнэ.
Бүхий л Халдлагын дийлэнх хувийг эхлэхээс нь өмнө тасалдуулах боломж нь машин сургалтын техникээр дамжуулан бодит хугацаанд тогтмол шалгалт явуулж, автомат ажиллагаатай аюулгүйн шинжилгээний тусламжтай таны компьютерийг эрсдлээс хамгаална.
GravityZone Ultra бол хэрэглэгчдийн компьютер төхөөрөмж болон мэдээллийн төв хоёуланд нь зориулсан нэгдсэн удирдлагын төв, энгийн архитектурт тулгуурлан хийгдсэн бөгөөд байгууллагуудад ажилтнуудын компьютерийн цахим аюулгүй байдлын алхмуудыг зайнаас, хурдтай шийдэх боломж олгодог бөгөөд суурилуулалт болон админ тохиргооны ажиллагаа бага шаарддагаараа давуу талтай.
Сүлжээний халдлагын шинжилгээ нэмэлт цэс нь Интернэт сүлжээний статистик тоон мэдээлэлд суурилан эрсдэл учруулж болохуйц халдлагаас сэргийлэх боломжийг санал болгож байна.
Виртуал, Физик сервер болон Онлайн суурилуулалт-ыг удирдах боломжтой Нэг цонхны ажиллагаа

Гол давуу талууд

GravityZone Ultra нь аюулгүй байдлын мэргэжилтэн буюу хариуцсан багуудад шаардлагатай сэжигтэй ажиллагааг шинжлэх, ахисан түвшний халдлагад хариу үйлдэл үзүүлэх, шалгаж илрүүлэх боломжуудыг олгоно:Аюулаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр дэлхийд тэргүүлэгч

 • Дэлхийд тэргүүлэх хамгаалалт
 • Бодит хугацааны илрүүлэлт, автомат хариу үйлдлүүд
 • Халдлагын эсрэг хурдтай ажиллагаа, тогтмол шалгалт, илрүүлэлт
 • Болзошгүй эрсдлийг аюулгүй агуулах нэгдсэн хайрцагны бодлого
 • Сэжигтэй үйлдэл илрүүлэх
 • Нэг даралтаар хариу үйлдэл үзүүлэх
 • Эрсдэлт тохиргооны шинжилгээ
 • Аюулгүйн бодлогын автомат сайжруулалт
 • Халдлага болон вирусын мэдээллийн архив
 • MITRE технологи

Хэрэглэгчдийн компьютер төхөөрөмжид чиглэсэн халдлагын эсрэг тасралтгүй үргэлжлэх эрсдэлийн үнэлгээ

Системийн аюулгүйн бодлогын идэвхтэй сайжруулалтын процессыг байгууллагын хэмжээнд хангана.

Хэрэглэгчдийн төхөөрөмжийн эрсдэлийн үнэлгээ нь байгууллагад ажилтнуудынхаа компьютерийн аюулгүйн бодлогыг сайжруулах, чухлын зэргээр ангилах, үргэлжлүүлэн хянах зэрэг үйлдлийг ойлгоход хялбар байдлаар шийдэж өгсөн. Эрсдэлийн шинжилгээ онц сайн байх нь халдлагыг бууруулах хамгийн үр дүнтэй арга юм.

1

Байгууллагын эрсдэлийг хянах самбар

Enterprise-wide Risk Dashboard
2

Байгууллагад тулгамдаж буй эрсдэлийг
харуулах

Prioritized risks across the Enterprise
3

Эрсдэлийн үнэлгээ
хамгийн өндөртэй эцсийн цэгийг харна уу

See the highest priority endpoints by Risk Score
4

Эцсийн цэгийн эрсдэлийн тодорхойлолт болон
гараар ба автоматаар засах аргуудыг санал болгож байгааг харна

View Indicators of Risk by endpoint

ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН КОМПЬЮТЕР ТӨХӨӨРӨМЖИД ТОХИРОХ ДЭЛХИЙН ШИЛДЭГ ХАМГААЛАЛТЫН ШИЙДЭЛ

Мэдээллийн алдагдал, халдлагын эсрэг бүрэн хамгаалалт

18 жилийн турш Bitdefender-ийн дэлхийн зэрэглэлийн мэргэжилтнүүд, математикч, өгөгдлийн шинжээчдийн хөгжүүлсэн хамгаалалтын 30 гаруй технологи дээр суурилсан элит хамгаалалт нь одоогоор дэлхийн бүх мэдээлэл технологийн бүтээгдэхүүний 38%-ийг хамарсан лицензтэй.

GravitiyZone Ultra нь эрсдлийн шатуудыг бүрэн хугацаанд хамарч хамгаалах зорилготой илрүүлэлт, хариу арга хэмжээ, эрсдлийн дүн шижилгээ юм. GravityZone Ultra шийдлийн тусламжтайгаар та аюулгүй байдлын нэгдсэн стекээр дамжуулан аюулд хариу арга хэмжээ авах бага хугацаа зарцуулан, илүү зардлаа бууруулж чадна.

Эрсдэлийн шинжилгээ ба бэхжүүлэлт

ENDPOINT RISK ANALYTICS

PATCH MANAGEMENT

ENCRYPTION

WEB-THREAT PROTECTION

APPLICATION CONTROL

DEVICE CONTROL

Урьдчилан сэргийлэх

EXPLOIT DEFENSE

FILELESS ATTACK DEFENSE

LOCAL AND CLOUD MACHINE LEARNING

EMAIL SECURITY

MALICIOUS PROCESS MONITORING

Tunable machine learning

NETWORK ATTACK DEFENSE

FIREWALL

AUTOMATED SANDBOX ANALYSIS

AUTOMATIC DISINFECTION & REMOVAL

Илрүүлэлт ба хариу үйлдэл

TREAT AND ANOMALY ANALYTICS AND VISUALIZATION

ANOMALY DETECTION

MITRI EVENT TAGGING

ROOT CAUSE ANALYSIS

INCIDENT DETECTION AND INVESTIGATION

MANUAL SANDBOX INVESTIGATION

REMOTE COMMAND SHELL

NETWORK THREAT ANALYTICS NTSA*

Мэдэгдэх ба нэгтгэх

DASHBOARDS & REPORTS

NOTIFICATIONS

SIEM INTEGRATION

API SUPPORT

MANAGED EDR*

MDR*


ЗАРДАЛ БАГАТАЙ АЮУЛГҮЙН СИСТЕМ - ИЛҮҮ ХЯЛБАР ШИЙДЭЛ

Ямар ч хэмжээний байгууллагад тохирох, аюулгүйн шалгалтын бүрэн ажиллагаа, бүхэл боломжит багаж

Илрүүлсэн эрсдэл болон халдлагын бүрэн үзүүлэлт, нэг даралтаар эхлэх цахим шинжилгээ, хариу үйлдэл үзүүлэх автоматжуулсан алхам зэрэг боломжуудыг өөртөө багтааснаар GravityZone Ultra нь цахим хамгааллын багийн чадвар болон нөөц бололцоо шаардлагыг багасгаж, бусад ажилд зарцуулах нөөцийг ихэсгэнэ.

Эрсдэлийн дүн шинжилгээний модуль нь онлайн үйл ажиллагаатай бөгөөд системд тогтмол явагддаг процессуудыг тасралтгүй шинжилж шаардлагатай үед нэмэлт шалгалт болон хариу үйлдлүүдийг хийхэд зориулсан жагсаалтыг чухлын зэргээр ангилан гаргаж байдаг.

GravityZone Ultra нь хамгаалах-илрүүлэх-хариу үйлдэл үзүүлэх нэгдсэн шийдэл бөгөөд урьд урьдынхаас хурдтайгаар хариу үйлдэл үзүүлж цахим халдлагад өртсөн, вирус нэвтэрсэн компьютер төхөөрөмжийг буцааж сэргээнэ. Цахим аюулыг шалгаж, цэвэрлэгээ хийх үедээ нэг цонхноос л аюулгүйн бодлогоо шинэчилж, ирээдүйн болзошгүй аюулаас зайлсхийснээр танай ажлын цахим орчинг сайжруулан илүү аюулгүй болгох юм.

Аюулгүй байдал хангах чадварын сэрэмжлүүлэг.

Зөвхөн хамааралтай, хамааралтай, хүндийн зэрэгтэй үйл явдлуудыг танин мэдэх, шийдвэрлэх зорилгоор танилцуулсан болно. Дуу чимээ, хэт их мэдээлэл хамгийн багадаа хадгалагддаг, учир нь халдлага, дэвшилтэт довтолгооны дийлэнх хувь нь цаазын өмнөх болон гүйцэтгэх шатанд хаагдсан байдаг. Боловсруулаагүй вирус, ашиглалт, ransomware, хуурамч вирус зэрэг аюултай аюулуудыг дараагийн шатны генийн төгсгөлийн урьдчилан сэргийлэх өндөр үр дүнтэй технологи, гүйцэтгэх ажиллагаа дээр суурилсан үйл явцын байцаагч саармагжуулдаг. Автомат хариу арга хэмжээ авах, засварлах нь хаагдсан халдлагад хүний оролцоо, хэрэгцээг үгүй болгодог.

GravityZone Ultra чухал шаардлагатай бүх үзүүлэлтийг хэрэглэгчдэд хүргэнэ:
 • Сэжигтэй үйлдлийг илрүүлж, процессийг харуулах
 • Системийн гажиг илрүүлэх
 • Цахим аюулын үндсэн шалтгааныг шинжлэх
 • MITRE технологи
 • Цахим аюул, халдлага вирусын эсрэг хамгаалалтын оноот үнэлгээ
 • Халдлагын үзүүлэлт
 • Зайны удирдлага
 • Учирсан аюул эрсдэлийн автомат шинжилгээ
 • Цахим аюулыг тусгаарлан хадгалах сонголт
 • Аюулгүйн хайрцагны шинжилгээ
 • Урьдчилан тохируулсан илрүүлэлт болон хариу үйлдлийн үйлчилгээ

Нарийвчилсан шалгалт болон хариу арга хэмжээ нь таны ажлын цахим орчинд болзошгүй аюул хэрхэн ажиллагаа явуулдгийг маш тодорхой харуулах болно. MITRE дайралтын техник болон вирусыг илрүүлж цэвэрлэсэн үзүүлэлт нь тухайн халдлагат программ, бусад холбоотой вирусуудын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг бас гаргадаг. Харахад ойлгомжтой удирдамжууд нь цахим халдлагын ноцтой цоорхойнуудыг харуулснаар IT ажилтны ажлын ачааллыг хөнгөвчилнө.